Wymagania bezpieczeństwa sanitarnego obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

1. Wymaga się by w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia:

a) na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) – z udziałem publiczności, i zostało udostępnione co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi – bez udziału publiczności.

2. Na basenach zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie , w przypadku braku wyznaczenia miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

3. Wydarzenie sportowe pod nazwą „Tour de Pologne UCI World Tour” odbywało się bez udziału publiczności.

4. Z aquaparków korzystało nie więcej osób, niż wynosi 75% obłożenia obiektu.

5. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, z zastrzeżeniem ust. 15, odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.

6. Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku wyznaczonych miejsc  na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

7. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 6, nie dotyczy:

a) widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

b) widza, który uczestniczy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

8. Od dnia 17 lipca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów. Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1066

9. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w pkt 1, 2, 5:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

10. Na terenie obiektów, o których mowa w pkt 1, 2 i pkt 5 lit. a, widz jest obowiązany:

a) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;

b) zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

11. Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w pkt 1, 2 jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

12. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem: w klubach muzycznych, salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych

- udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

- zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

13. Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 50 %liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, pomiędzy widzami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,

14. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:

a) zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób, z wyłączeniem osób określonych w pkt 7.

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem