Witamy na stronie PSSE w Zakopanem


 • Infolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia tel. +48 222 500 115
  Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
 • osobna linia do PSSE dla medyków: 690 288 554
 • Informacja dotycząca kwarantanny dla przekraczających granicę tel. 987 - w celu uzyskania informacji o wyznaczonych miejscach kwarantanny zbiorowej (instytucjonalnej) oraz obowiązującej w tym zakresie procedurze
 • Infolinia dla aplikacji "Kwarantanna domowa": +48 22 165 57 44
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)

Wytyczne dla funkcjonowania obiektów oraz instytucji w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wymagania bezpieczeństwa sanitarnego obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

W 12 dniu kwarantanny zrób test - Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem? 12. dnia możesz zrobić test w mobilnym punkcie pobrań.

IZOLATORIA W MAŁOPOLSCE - ważne informacje

Aplikacja "Kwarantanna domowa"

Gdzie się leczyć w trakcie epidemii COVID?
Sprawdź, które gabinety są otwarte.

Wnioski do pobrania o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny od dnia 27 marca 2020 r.


Wyłącznie dla osób przebywających na kwarantannie,

badanie w 10 lub 11 dniu kwarantanny

 

PUNKT POBRAŃ WYMAZU
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

Wskazany punkt pobrań znajduje się przy wjeździe do Szpitala i funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 09:00 do 11:00.

 

WAŻNE! PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS W 8 DNIU KWARANTANNY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PUNKTEM POBRAŃ
Rejestracja do punktu pobrań odbywa się telefonicznie w danym dniu w godzinach od 7:30 do 14:00 pod nr.: 18 20 120 21 wew. 100 (Rejestracja SOR)

 

DO PUNKTU NALEŻY UDAĆ SIĘ WŁASNYM SAMOCHODEM, NIEDOPUSZCZALNE JEST PÓJŚCIE
PIESZO LUB POJECHANIE ROWEREM, A TAKŻE KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ

 

WYMAZY NIE SĄ OBOWIĄZKOWE

Więcej informacji pod adresem Serwisu Ministerstwa Zdrowia i NFZ.


Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek ...

 

KOMUNIKAT

W SPRAWIE WYMOGÓW SANITARNYCH PRZY BEZBOŚREDNIEJ OBSŁUDZE INTERESANTÓW W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKOPANEM

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, 904) przywraca się działalność statutową Stacji, jednak w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem – zwanej dalej „PSSE w Zakopanem” – podjęłam decyzję o wprowadzeniu rygorów sanitarnych przy bezpośredniej obsłudze interesantów

Oznacza to, że w PSSE w Zakopanem od dnia 25 maja 2020 r.

wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów z zachowaniem następujących wymogów sanitarnych:

1)   każdy klient podczas załatwiania sprawy w naszym urzędzie zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy;

2)   należy używać rękawiczek jednorazowych (własnych) lub zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się na parterze budynku przy wejściu do windy;

3)   wstępna obsługa klienta odbywa się na II piętrze w sekretariacie (po prawej stronie od schodów),gdzie można zostawić lub odebrać dokumentację oraz zgłosić potrzebę bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych PSSE;

4)   każda osoba załatwiająca sprawę w naszym urzędzie powinna zostać wpisana do ewidencji obsługi interesantów, podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego;

5)   bezpośrednia obsługa klientów przez pracownika danej komórki odbywa się na wyznaczonym do tego celu stanowisku w pokoju nr 24 (na sali konferencyjnej II piętro), gdzie zostały wydzielone 2 stanowiska zabezpieczone pleksą, usytuowane w odpowiedniej odległości oraz dezynfekowane po każdy kliencie;

6)    w całym budynku należy utrzymywać odpowiednie odległości (zalecane 2 metry) od pracowników oraz pozostałych interesantów oczekujących na załatwienie sprawy;

7) Do urzędu nie powinni przychodzić interesanci, jeśli:

 • występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • są w trakcie odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji,
 • zamieszkują z osoba, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia mieli kontakt z osobą podejrzaną o chorobę zakaźną, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Wznawia się przyjmowanie próbek kału do badań w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella od dnia 1 czerwca 2020 r.

W miarę możliwości preferuje się telefoniczne lub mailowe załatwianie spraw w naszym urzędzie.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do PSSE w Zakopanem:

1) adres: ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

2) ePUAP: (adres skrytki: /PSSE_ZAKOPANE/skrytka)

3) adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4) Sekretariat – dziennik podawczytel.: 18 20 68 697

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PSSE w Zakopanem. Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować na stroniewww.zakopane.psse.malopolska.pl

Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem pod adresem www.zakopane.psse.malopolska.pl – w zakładce „Wnioski do pobrania” zamieszczone są wzory druków i wniosków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Zalecenia i komunikaty dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem pod adresem www.zakopane.psse.malopolska.pl pod banerem KORONAWIRUS oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl

APELUJEMY O ROZWAGĘ I STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA ZDROWIA.

JEŻELI MASZ OBJAWY CHOROBY BĄDŹ OBNIŻONĄ ODPORNOŚĆ, PROSIMY ABYŚ POZOSTAŁ W DOMU A WSZELKIE SPRAWY URZĘDOWE REALIZOWAŁ DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB ELEKTRONICZNĄ.

 

 

Logo Niepodległa 2018Logo Służby Cywilnej

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania należące do Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej


I. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;

 2. higieny pracy w zakładach pracy;

 3. higieny procesów nauczania i wychowania;

 4. higieny wypoczynku i rekreacji;

 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;

 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 

 - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega za sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

II. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 1. uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji,
  a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych dotyczących:

 3. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

 4. statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych.

III. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,

 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,

 3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,

 4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

 5. działalność przeciwepidemiczna,

 6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,

 7. wydawanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji,

 8. przygotowywanie wniosków w sprawach wykroczeń do właściwych sądów,

 9. przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie
  i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów,

 10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,

 11. opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji,

 12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych,

 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych.

Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z aktami wykonawczymi;

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  wraz z aktami wykonawczymi;

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wraz z aktami wykonawczymi;

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;

 1. statutu nadanego Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego.;

 2. Regulaminu organizacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji i zadań organu jak również poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Powiatowej Stacji znajdą Państwo w:

 1. ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z póxn. zm.);

 2. Statucie Powaitowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem;

 3. Regulaminie Organizacyjnym Powaitowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem