Regulamin organizacyjny

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2019

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem

z dnia 2 lipca 2019 roku

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z § 8 ust. 2 Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem nadanego zarządzeniem nr poz. Rej. 35/19 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zarządzam, co następuje.

§1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem