Informacja dla podmiotów leczniczych

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 w okresie od 25 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. u osoby mającej miejsce zamieszkania lub przebywającej na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży, termin obowiązkowego zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia/choroby zakaźnej, wynosi nie więcej nie więcej niż 2 godziny, odpowiednio od chwili powzięcia tego podejrzenia, rozpoznania lub uzyskania wyniku laboratoryjnego.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego osób mieszkających lub przebywających na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym ŚDM zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016
, Minister właściwy ds. zdrowia określi w drodze rozporządzenia wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegać będą zgłoszeniu w terminie do 2 godzin, okoliczności uzasadniające to zgłoszenie oraz szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń. 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem