Zapytanie o cenę na zakup opon do samochodu służbowego

AD-281-5/2019

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zakopanem prowadzi rozpoznanie rynku  na zakup i dostawę opon letnich i zimowych do samochodu służbowego Skoda Roomstar (175/70/14).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, prosimy o wypełnienie i podpisanie dołączonego formularza.

Przedmiot zamówienia:

Zakup 1 kompletu opon letnich fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019 r., ich montaż i wyważenie.

Zakup 1 kompletu opon zimowych fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019 r., ich montaż i wyważenie.

Przez komplet rozumie się 4 sztuki opon

 

Zamawiający informuje, iż wskazane wyżej ilości są szacunkowe i służą do wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca przyjmie zużyte opony oraz wystawi Zamawiającemu Kartę przekazania odpadów.

 

Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za opony, jakość opon w ocenie zamawiającego oraz odległość miejsca wykonania wymiany od siedziby Zamawiającego.

Wymiana opon będzie wykonana w miejscu wskazanym przez wykonawcę wg uzgodnionego w terminie późniejszym harmonogramu. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia przekazania harmonogramu.

 

W formularzu ofertowym proponujemy wskazać ceny opon, co najmniej jednego z nw. Producentów:

- Michelin

- Dunlop

- Dębica

- Stomil

- Sawa  

- Pirelli

- Nokian

- Barum

- Kleberg

lub innego producenta w przypadku zaoferowania korzystniejszej ceny opony niż u ww. producentów.

 

Oferta powinna obejmować wszystkie żądane wymiary opon, ale zamawiający nie wymaga, aby pochodziły od jednego producenta. Zamawiający dokona wyboru producenta w zależności od zapotrzebowania i posiadanych środków finansowych.

Zamawiający preferuje realizację całości zamówienia przez jednego Wykonawcę.

 

Warunki płatności

Zapłata należności odbędzie się jednorazowo poleceniem przelewu na konto Wykonawcy, po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Usługę uważa się za wykonaną po dokonaniu wymiany opon w samochodzie służbowym.

 

Inne informacje

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę regulującą kwestie współpracy w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu oferty oraz wprowadzeniu dodatkowych kryteriów oceny oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

 

Składanie ofert

Wypełniony i załączony formularz ofertowy (załącznik nr 1) należy dostarczyć do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem, ul. Chramcówki 19a do dnia 17 października 2019 r. (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Zabłocka, tel. 18 20 68 697 wew. 13.

 

Załącznik:

  1. Formularz ofertowy
  2. Klauzula informacyjna w zapytaniu o cenę

INFORMACJA

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 8 października 2018 r., znak sprawy: AD-281-7/2018  nt. „Zakup i dostawa urządzenia UTM wraz z licencją dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem, ul. Chramcówki 19a”.

INFORMUJEMY, iż na nasze zapytanie wpłynęła jedna oferta.

Nie wybrano  oferenta.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EUR

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zakopanem zaprasza do składania ofertna:  „Zakup i dostawę  urządzenia UTM  wraz z licencją dla  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem, ul. Chramcówki 19a”

 

Zamawiający.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ul. Chramcówki 19 a
34-500 Zakopane

NIP 736-14-44-897


2.      Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO udziela się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Nr 5/16 Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem z dnia 14 marca 2016 r.

Protokół

AD-281-6-8/2018

 

                                                           PROTOKÓŁ

spisany w dniu 15 października 2018 r. na okoliczność zebranych ofert „Bezgotówkowy zakup płynnego PB 95 do samochodu służbowego dla  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem, ul. Chramcówki 19a”

Do dnia 12 października  2018 r. wpłynęły  2 oferty  z  Firm :

Nazwa  Firmy

Liczba punktów cena

Liczba punktów rabat

 

0gólna liczba punktów

AMIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58

00-878 Warszawa

0,7

0,2

0,9

Pod Skocznią Sp. z o.o. ul. Składowa 7a

34-500 Zakopane

0,7

 

         0,3

 

1,0

 

 

         

Po przeanalizowaniu ofert – kryteriów ceny i rabatu, wymagania doświadczenia a także czas realizacji zadania na wykonanie „Bezgotówkowy zakup płynnego PB 95 do samochodu służbowego dla  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem, ul. Chramcówki 19a”

wybrano ofertę firmy:

Pod Skocznią Sp. z o.o. ul. Składowa 7a                       

34-500 Zakopane

0,7

0,3

1,0

 

INFORMUJEMY, iż na nasze zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

INFROMACJA

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 12 października 2018 r., znak sprawy: AD-281-5/2018  nt. „Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym Check Point oraz wsparcia technicznego CPCES-CO-STANDARD” w formie przedłużenia ważności licencji upoważniającej do korzystania z ww. na 30 komputerach w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem, ul. Chramcówki 19a

INFORMUJEMY, iż na nasze zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem