Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Jurzyści Stołowe" w Gliczarowie Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego "Jurzyści Stołowe" w Gliczarowie Górnym, że w dniu 31 stycznia 2020 r. na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml

- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml

- ogólna liczba mikroorganizmów - 58 jtk/1ml

- liczba enterokoków - 0 jtk/100ml

wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym zarządzanym  przez Spółkę Wodno-Wodociągową "Jurzyści Stołowe" w Gliczarowie Górnym w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 27-30 stycznia 2020 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

 Woda  jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

 

mgr Beata Trojańska

Procedura powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności.

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzaniu do obrotu żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że w 2020 r. zaszły zmiany dot. procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzaniu do obrotu żywności. Powyższe zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  21 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. z 2019 r. poz. 2499), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek PIS. Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS.

W związku ze zmianą rozporządzenia z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych, który zastąpi system stosowany dotychczas.

Informacje dot. nowego elektronicznego systemu powiadamiania dostępne są na stronie GIS:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozynowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkowspozywczych/

Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu ww. produktów, jak również pracownicy Inspekcji, powinni zapoznać z informacją o zmianach systemu.

Uwaga: W okresie 30.01.2020-03.02.2020 przewidywana jest przerwa techniczna w działaniu rejestru oraz systemu wynikająca z konieczności migracji danych ze starego Elektronicznego Systemu Powiadomienia.

Komunikat dla podróżujących dot. koronawirusem 2019-nCoV z dnia 25 stycznia 2020 r.

Komunikat dla podróżujących

Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

 

Zachorowania na zapalenie płuc
spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV - aktualizacja

 

Z dniem 23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Podobne środki ostrożności zostały również wdrożone w innych regionach Chin. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze miast zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych.

 

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej.

 

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. odnotowano laboratoryjnie potwierdzonych 901 przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 26 zgonów. 

15 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego.

Przypadki:Chiny, w tym Hong Kong i Makau (882), Tajwan (1), Tajlandia (4), Japonia (2), Korea Południowa (2),  USA (1), Singapur (3), Wietnam (1), USA (1), Francja (3). 

Spośród 26 przypadków śmiertelnych w Chinach, 24 odnotowano w prowincji Hubei, 1 w prowincji Heilongjiang i 1 w prowincji Hebei.

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

·         unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,

·         bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,

·         unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,

·         unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,

·         ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

·         przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

 

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV
– postępowanie dla podróżujących

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

 

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

 Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.

W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski:

·         wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu;

·         w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.

W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:

- gorączka powyżej 380C;

- kaszel;

 - duszność.

podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH
Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

 

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystąpiły zachorowania
z objawami wysokiej temperatury ciała > 38 oC, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

W przypadku zaobserwowania tych objawów
u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Główny Inspektor Sanitarny


 

 

 

INFORMATION ADDRESSED TO THE PERSON, WHO UNDERTAKE INTERNATIONAL TRAVEL FROM AREAS AFFECTED BY 2019-nCoV

 

In the last few weeks in numerous Asia Pacific Countries (China, Thailand, Japan, South Korea, Taiwan) there have been confirmed cases
of respiratory tract illness with symptoms including: body temperature above 38oC, coughing, shortness of breath and problems with breathing in general.

If you notice by yourself and suffer from any of these symptoms, please contact the medical doctor or the nearest hospital emergency department as soon as possible, in order to determine potential further steps in terms of laboratory tests and medical treatment.

Chief Sanitary Inspector

Subcategories

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem