Programy edukacyjne

„Jest tysiące chorób, ale tylko jedno zdrowie.”
 Ludwig Borne

W ramach działań prozdrowotnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowane są profilaktyczne programy edukacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem proponuje realizację czterech profilaktycznych programów antytytoniowych:

 „Czyste Powietrze Wokół Nas”adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Nie pal przy mnie proszę” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

„Bieg po zdrowie”adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego adresatami są uczniowie IV-VIII klas szkół podstawowych. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Zajęcia w ramach powyższych programów mają charakter warsztatowy. W przebiegu zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, których istotą jest zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności  w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Z uwagi na konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem zachęca do realizacji programu „Trzymaj Formę!”.

Program ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

W ramach działań profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest program pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem jestpodniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz zachęcenie do regularnych wizyt u ginekologa i wykonywania badań cytologicznych. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z klas I, opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem prowadzi działalność edukacyjno- profilaktyczną w oparciu o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, personelu i pacjentów podmiotów leczniczych.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zakopanem
ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+48) 18 20 68 697 wew. 14

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem