„Podstępne WZW” - program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Program jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Statystycznie wirusem HBV bądź HCV zakażony jest co dwunasty człowiek na świecie. Zakażenia te nie dają charakterystycznych objawów lub są całkowicie bezobjawowe, co powoduje, że większość osób nie wie, że została zakażona. Brak świadomości istniejącego ryzyka i niepodejmowanie leczenia może powodować w przypadku obu zakażeń nieodwracalne konsekwencje zdrowotne a nawet śmierć.


 Znalezione obrazy dla zapytania podstępne wzw

Cele programu:

 • Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV.
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie.
 • Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Realizatorzy programu:

 • Nauczyciele biologii.
 • Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego.
 • Pielęgniarki szkolne.
 • Inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.

 Sposób realizacji programu:

 • Organizacja spotkania szkoleniowego dla realizatorów programu – zapoznanie z założeniami programu, materiałami edukacyjnymi i zasadami realizacji programu, rozdanie pomocy dydaktycznych.
 • Poinformowanie rady pedagogicznej przez realizatorów szkolnych o planowanym przeprowadzeniu programu wśród uczniów.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji programu w poszczególnych klasach.
 • Przeprowadzenie zajęć z młodzieżą, z wykorzystaniem scenariuszy zajęć zamieszczonych w poradniku.
 • Indywidualne rozmowy z młodzieżą w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o przeprowadzonych zajęciach, prezentacja materiałów edukacyjnych.
 • Ewaluacja programu.

Ewaluacja programu służy sprawdzeniu, czy osiągnięto założone cele programu. Przewiduje wykonanie wśród uczniów przed przeprowadzeniem zajęć ankiety sprawdzającej poziom ich wiedzy na temat zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C. Tą samą ankietę realizator powinien przeprowadzić w klasie tydzień po zajęciach, celem porównania wyników.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem